ترانزیتی

 از طریق بنادر ایران ، بندرعباس ، بندرامام خمینی ، بندر بوشهر، و بندرانزلی و بندر امیرآباد به مقصد کشورهای CIS، افغانستان و عراق و بالعکس .
 محمولات ترافیکی و سنگین  از راه دریائی و زمینی به روش مستقیم و یا مرکب توسط کامیون، ریل و کشتی از اروپا به خاور دور ، حوزه کشورهای خلیج فارس به ایران و کشورهای CIS و افغانستان و عراق .

 

 

Copyright © 2011 Chalak Bar Co.LTD. All Rights Reserved . Design by Ecomiran