توضیحاتخدمات چالاک بار

خدمات چالاک بار

شرکت باربری بین المللی چیست پیش از آن باید بدانیم که یک شرکت بربری بین المللی چه وظایفی دارد یک شرکت حمل بار بین المللی عبارت است از یک شرکت با شخصیت حقوقی که با هدف انجام عملیات حمل بار و باربری بین المللی شامل فعالیت های: فورواردی کریری و تواما تشکیل شده است. فعالیت فورواردی این فعالیت عبارت است از هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از روش های حمل بار دریایی , باربری زمینی و حمل و نقل هوایی و یا ترکیبی از آنها و پذیرش مسئولیت بار به موجب بارنامه ای که صادر شده است و قراردادهایی که به صورت توافقی بین شرکت ها و افراد بسته شده است. فعالیت کریری فعالیت کریری بین المللی نیز شامل فعالیت های تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به روشهای مختلف حمل بار برطبق قرارداد های حمل بار که منعقد شده است.

تماس با ما